Imageen

Standardi EN na področju embalaže


Ne glede na morebitne okoljske zahtve mora embalaža  predvsem ustrezati svojemu osnovnemu namenu oziroma funkciji. Embalerji morajo ob tem poskrbeti, da nastala odpadna embalaža ne bo obremenjevala okolje, vendar izbrani ukrepi ne smejo ovirati prosti pretok blaga.

Evropska okoljska zakonodaja je opredelila bistvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati embalaža, ki je prisotna na trgu EU. Te zahteve se nanašajo na sestavo embalaže, z omejevanjem vsebnosti težkih kovin in nevarnih snovi, zagotovljeno snovno in/ali energijsko in/ali organsko predelavo embalaže. Bistvene zahteve narekujejo, da tisti, ki daje embalažo skupaj z blagom na trg lahko ponudi embalažo, ki jo je možno večkrat uporabiti, če zagotavlja sistem, ki omogoča kroženje embalaže. V sistemu mora biti opredeljen lastnik embalaže, odgovornost za njeno zbiranje, čiščenje, popravilo, spremljanje kolikokrat je šla embalaže v uporabo itd. V primeru odločitve za embalažo, ki ima možnost večkratne rabe mora embaler še vedno predvideti eno ali več možnosti predelave te embalaže, ko postane odpadek.

Evropska komisija je podelila CEN mandat za pripravo standardov, ki nudijo napotke za doseganje skladnosti z bistvenimi zahtevami. Sledenje harmoniziranim standardom pomeni domnevno skladnost z bistvenimi zahtevami. Krovni standard je SIST EN 13427, nudi vpogled v bistvene zahteve in smiselno povezuje standardov, ki posamezne zahteve podrobneje opredeljujejo:

  • SIST EN 13428:Embalaža - Posebne zahteve za proizvodnjo in sestavo - Preventiva z zmanjševanjem pri izvoru
  • SIST EN 13429:Embalaža - Večkratna uporaba
  • SIST EN 13430:Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za predelavo s snovnim recikliranjem
  • SIST EN 13431:Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za energetsko predelavo, vključno z določitvijo najnižje spodnje kurilne vrednosti
  • SIST EN 13432:Embalaža - Zahteve za embalažo, primerno za kompostiranje in biorazgradnjo - Preskusna shema in ovrednotenje meril za sprejemljivost embalaže;
  • SIST CR 13695-1 Embalaža - Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži ter njihov izpust v okolje - 1. del: Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži
  • SIST CEN/TR 13695-2 Embalaža – Zahteve za merjenje in overjanje štirih težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži ter njihov izpust v okolje - 2. del: Zahteve za merjenje in overjanje nevarnih snovi v embalaži ter njihov izpust v okolje in

Izpolnjevanje bistvenih zahtev oziroma ugotavljanje skladnost s standardi terja sodelovanje med vsemi akterji po vrednostni verigi embalaže, ki morajo določiti postopke za preverjanje skladnosti z bistvenimi zahtevami za embalažo, kot tudi ostalih zahtev za embalažo, kot so njena funkcionalnost, varnost, čistost, privlačnost itd. Vse te vidike je treba pretehtati pred njenim končnim izborom. 

Pri preverjanju vsebnosti nevarnih snovi in težkih kovin je potrebno posvetiti pozornost vsem embalažnim sestavinam; pri preverjanju možnosti večkratne uporabe, snovne, energijske ali organske predelave je v ospredju posamezna embalažna funkcijska enota (primarna ali sekundarna ali terciarna embalaža) medtem, ko je treba pri preverjanju možnosti zmanjšanja količin embalaže potrebno upoštevati celotni embalažni sistem (primarna in sekundarna in terciarna embalaža). Pri določenih izborih embalaže so si lahko rešitve celo med sabo nasprotujoče zaradi česar je potrebno preveriti ali izboljšanje posameznega vidika ne vpliva na nesprejemljivo poslabšanje drugega.

Vabimo vas k ogledu embalažne knjižice, ki nudi kratek pregled skozi embalažne standarde in njihove osnovne pristope.


Avtor: SVO - Služba za varstvo okolja
Pripeti dokumenti